Schaktningsarbeten vid anläggning och byggnationer

Genom vårt nätverk av kompetenta och erfarna företagare kan vi erbjuda en rad olika tjänster såsom:

Schaktningsarbeten vid

 • anläggningar av vägar
 • brobyggnationer
 • anläggning av tomter och parkeringar
 • anläggning av dammar
 • ortdrivning i gruvor
 • nyproduktion av bostäder

Omlastning

Laxåterminalen har uppförts i samarbete med Laxå kommun och T-schakt AB som även har driftansvar. Terminalen ligger norr om Laxå bangård och består av ett 710 meter långt huvudspår och ett 135 meter långt stickspår.

I huvudsak kommer skogs- och bergkrossprodukter att hanteras på terminalen. Terminalen har placerats för att minimera störande buller och vibrationer. Laxåterminalen bidrar till minskade koldioxidutsläpp då tunga transporter som idag sker med lastbil flyttas över till järnvägen.

Laxåterminalens utformning och läge medför många fördelar:

 • Bra områdeslogistik
 • Stora upplagsytor med utbyggnadsmöjlighet
 • Direkt anslutning till järnväg och vidare transporter till hela landet

Men vi utför såklart även mindre arbeten, såsom:

 • krossning av asfalt och betong
 • rivningsarbeten
 • snöröjning och halkbekämpning
 • miljösopning av vägar, gator och industritomter
 • maskintransporter
 • lastnings- och lossningsarbeten
 • slåtterarbeten
 • maskinarbeten vid förädling av grus och berg
 • sanering
 • maskinflyttning