Vi är tredjepartscertifierade enligt ISO 9001 samt 14001

Genom väl utarbetade rutinbeskrivningar minimerar vi antalet felkällor och bibehåller den höga kvalitet som genomsyrar vår verksamhet. Alla inom T-schakt får kontinuerligt den information och utbildning som krävs för att kunna utföra maskintjänster på ett korrekt sätt.

T-schakt har också ställt upp ett antal mätbara kvalitets och miljömål efter de kriterier som anges i ISO standarden för att kunna följa upp och förbättra verksamheten ytterligare

Kvalitets- och miljöpolicy

”Med utgångspunkt från kunder, resurser och förutsättningar skall T-schakt erbjuda kvalitativa och miljöeffektiva maskintjänster.”

T-schakt´s största miljöpåverkan sker genom förbrukning av fossila bränslen och utsläpp av växthusgaser. Vi skall därför arbeta för att ständigt förbättra verksamheten ur kvalitets- och miljösynpunkt samt förebygga föroreningar och följa tillämpbar lagstiftning, andra samhällskrav och kundernas krav.

Fastställd av styrelsen den 18 mars 2021

Kvalitet- miljö- och arbetsmiljöansvarig:
VD Mikael Arman

Miljömärkta maskiner
Klassificeringen görs av Trafikverket och utfärdas bara till de maskiner som kan uppfylla EU:s stränga krav. Det betyder att de är godkända enligt EU steg I, II eller EU steg IIIa,b samt EU steg 4.

Med jämna mellanrum kontrollerar vi våra maskiner där vi går igenom de lagkrav samt kundkrav som finns samt fyller på ex´. saneringsutrustning m.m.

Vi är anslutna till branschorganisationen ME.

Vi är tredjepartscertifierade enligt: