GDPR/Integr.policy

Integritetspolicy

Denna Integritetspolicy gäller omedelbart för nya kunder och från och med den 25 maj 2018 för befintliga kunder. Denna Integritetspolicy ersätter alla tidigare versioner.

Personuppgiftsansvarig

Insamling av personuppgifter

Information som vi samlar in automatiskt

Information som du lämnar till oss

Information som vi samlar in från andra källor

Användning av personuppgifter

Utlämnande av personuppgifter

Cookies, webb-beacons och liknande teknik

Åtkomst, granskning och ändring av dina personuppgifter

Överföring av personuppgifter

Avslutande av ditt konto och bevarande av personuppgifter

Dina rättigheter

Kontakta oss

Omfattning och samtycke

Denna Integritetspolicy beskriver hur vi samlar in, använder, sparar, lämnar ut och skyddar dina personuppgifter. Den gäller för T-schakt´s webbplats och för alla relaterade webbplatser, applikationer och våra maskinförmedlingstjänster där det finns en hänvisning till denna Integritetspolicy, oavsett på vilket sätt du får åtkomst till eller använder dem.

I denna Integritetspolicy använder vi begreppet “personuppgifter” för att beskriva information som direkt eller indirekt kan identifiera en fysisk person. Vi anser inte att personuppgifter omfattar information som har anonymiserats eller aggregerats på så sätt att den varken med hjälp av annan information eller på annat sätt kan användas för att identifiera en specifik fysisk person.

Genom att acceptera denna Integritetspolicy samtycker du till att vi får samla in, använda och spara dina personuppgifter på de sätt som beskrivs i denna Integritetspolicy. Vi kommer att publicera eventuella ändringar i denna integritetspolicy. Vi kan dessutom komma att informera dig via e-post om det sker större förändringar av denna Integritetspolicy.

Personuppgiftsansvarig

T-schakt AB, org. nummer 556096–8108, (nedan benämnt “T-schakt”) är personuppgiftsansvarig. T-schakt AB är ansvarigt för behandlingen av dina personuppgifter och för att tillhandahålla de tjänster som du nyttjar samt inom ramen för och i enlighet med de principer som framgår av denna Integritetspolicy.

Insamling av personuppgifter

Om du använder dig av någon av T-schakt´s tjänster så accepterar du att dela med dig av dina personuppgifter och samtycker till att den informationen kommer att överföras och lagras på våra servrar i Sverige.

Vi samlar in följande typer av information, inklusive personuppgifter, för att ge dig möjlighet att använda och få tillgång till våra webbplatser, applikationer, tjänster och verktyg, för att ge dig en personligt anpassad och bättre upplevelse vid nyttjandet av
T-schakt´s tjänster. Insamling kan även ske genom kundbesök, vid avtals- och offertskrivningar och liknande.

Information som vi samlar in automatiskt

När du besöker våra webbplatser, använder våra applikationer, tjänster och verktyg, så samlar vi i vissa fall automatiskt in information som skickas till oss från din dator, mobila enhet eller annan enhet som används för åtkomst. Denna information kan endast knytas till dig personligen om du loggar in som en registrerad användare och omfattar: enhetens ID eller unika identifierare, geografisk plats, vilken sorts enhet som används, data och anslutningsinformation, IP-adress och standardmässig information från webbloggar.

Information som du lämnar till oss

Vi får samla in och spara sådan information som du uppger på våra webbplatser eller som du lämnar till oss i samband med användning av våra webbplatser, applikationer, nyttjar våra tjänster eller verktyg. Detta omfattar:

information som du lämnar till oss vid registrering av ett konto, inklusive e-postadress, telefonnummer, mobiltelefonnummer, personnummer, kontaktinformation, och (beroende på vilken tjänst som används) i förekommande fall ekonomisk information såsom bankkontonummer, leveransinformation, faktureringsinformation, betalningsinformation och annan information som du lämnar för köp eller leverans av en produkt samt, om leveranstjänster tillhandahålls genom ett av våra integrerade system, annan relevant leveransinformation (leveransstatus) som sparas av den valda leveranspartnern.

Information som vi samlar in från andra källor

Vi kan komma att erhålla eller samla in kompletterande information om dig från tredje parter och lägga till den i vår information om dig. Detta kan omfatta demografisk information, kreditupplysningsinformation och annan information från kreditupplysningsföretag i den utsträckning det är tillåtet enligt lag.

Användning av personuppgifter

Vårt syfte med insamling av personuppgifter är att du ska få åtkomst till våra webbplatser, och/eller kunna använda våra tjänster, applikationer och verktyg, ge dig kundservice och relevant information om våra tjänster samt ge dig en säker, problemfri, effektiv och anpassad upplevelse. Genom att vara införstådd i denna Integritetspolicy bekräftar du att vi får använda dina personuppgifter för att:

 • ge dig åtkomst till våra webbplatser och de tjänster och den kundservice som du begär
 • förhindra, upptäcka och utreda bedrägerier, säkerhetsincidenter, potentiellt förbjudna eller olagliga aktiviteter.
 • anpassa, mäta och förbättra våra tjänster och innehåll
 • kontakta dig, antingen via e-post eller via telefon för att lösa ev. maskinförmedlingsuppdrag, eller för andra ändamål som tillåts enligt lag-
 • jämföra information för att kontrollera riktigheten och verifiera den med tredje man
 • tillhandahålla dig andra tjänster som du begär och som beskrivs när vi samlar in informationen

med ditt samtycke:

 • svara på dina önskemål, till exempel för att kontakta dig om en fråga du skickat till oss och

för vårt berättigade intresse:

 • hantera våra dagliga affärsbehov eller för övervakning och analysändamål
 • användning av personuppgifter för marknadsföring

Med ditt samtycke som inhämtats i enlighet med tillämpliga regler och denna Integritetspolicy, så kan vi använda dina personuppgifter för att:

 • informera dig om våra webbplatser, applikationer, tjänster och verktyg;

Vi säljer inte och lämnar inte ut dina personuppgifter till tredje man för marknadsföringsändamål utan ditt uttryckliga samtycke.

Om du återkallar ditt samtycke för användning eller utlämnande av dina personuppgifter för andra ändamål som anges i denna Integritetspolicy, så kan det innebära att vi inte kan fortsätta ge dig åtkomst i samma utsträckning till våra webbplatser, applikationer och verktyg eller tillhandahålla tjänster och kundservice som erbjuds och som tillåts enligt denna Integritetspolicy.

Utlämnande av personuppgifter

Vi lämnar ut personuppgifter för att uppfylla rättsliga skyldigheter, upprätthålla våra policys och säkerhet. Sådan information kommer enbart att lämnas ut i enlighet med tillämpliga lagar och regler.

Vi kan komma att dela med oss av dina personuppgifter till:

 • Underleverantörer som hjälper oss att bedriva verksamheten (såsom men inte begränsat till kundservice, bedrägeriutredningar, fakturaindrivning, lojalitetsprogram och drift av webbplatser).
 • Tillsynsmyndighet, polismyndighet, eller annan behörig tredje man, för att besvara frågor i samband med en brottsutredning eller påstådd olaglig aktivitet eller annan aktivitet som kan medföra ansvar för oss eller dig. I sådant fall kommer vi, i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag, att lämna ut sådan information som är relevant och nödvändig för utredningen, såsom namn, personnummer, stad, stat eller provins, postadress, telefonnummer, e-postadress, historik för användarnamn, IP-adress, klagomål om bedrägeri samt bud- och säljhistorik.
 • Kreditupplysningsföretag till vilka vi kan rapportera information om ditt konto, uteblivna betalningar, eller andra överträdelser av ditt konto som kan framgå i din kreditupplysning i den utsträckning det tillåts enligt lag.

Cookies, webb-beacons och liknande teknik

När du besöker eller använder våra webbplatser, tjänster, applikationer, kommunikationskanaler (såsom e-post) och verktyg, så kan vi eller våra tjänsteleverantörer använda cookies, webb-beacons och liknande teknik för att lagra information i syfte att ge dig en bättre, snabbare och säkrare upplevelse.

Åtkomst, granskning och ändring av dina personuppgifter

Du måste uppdatera dina personuppgifter om de ändras eller är felaktiga. Om du nyttjar någon av T-schakt´s tjänster så kan du i vissa fall inte ha möjlighet att ändra eller ta bort dina uppgifter. Vi kommer dock att uppfylla de rättigheter som du kan ha enligt lag vad avser möjlighet att begära rättelse eller radering av dina personuppgifter.

Överföring av personuppgifter

Vi sparar och behandlar dina personuppgifter på våra servrar i Sverige och åtar oss att tillhandahålla lämpligt skydd för dina personuppgifter. Vi använder fysiska, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder, i förhållande till mängd och känslighet av personuppgifter, för att förhindra obehörig behandling, inklusive men inte begränsat till obehörig åtkomst, tillägnande och användning av, förlust, radering eller skada på användarens personuppgifter. Några av de säkerhetsåtgärder som vi använder är brandväggar, kryptering av data, inpasseringskontroll tex. vid våra datacenters och behörighetskontroller.

Avslutande av ditt konto och bevarande av personuppgifter

På din begäran och i enlighet med bestämmelserna i detta avsnitt, så kommer vi att så snart som möjligt ta bort dina personuppgifter. Radering av uppgifter kommer att ske i enlighet med tillämplig lag.

Vanligtvis kommer personuppgifter hänförliga till stängda eller inaktiva konton att raderas eller anonymiseras så snart som möjligt efter det att uppgifterna inte längre används. Vi kan komma att bevara personuppgifter hänförliga till stängda konton eller konton som inte används om:

 • vi har ett berättigat affärsintresse och inte är förbjudet enligt lag, såsom att driva in förfallna avgifter, hantera tvistlösning; eller
 • vi är skyldiga att behålla personuppgifterna för att uppfylla rättsliga skyldigheter såsom efterlevnad av lokal lagstiftning, bedrägeri- och penningtvättsbekämpning, eller för att vidta andra åtgärder som tillåts enligt lag.

Under sådana omständigheter kommer personuppgifterna att hanteras på ett säkert sätt och endast så länge det är nödvändigt.

Dina rättigheter

Med förbehåll för de begränsningar som följer av dataskyddslagstiftningen inom EES, har du vissa rättigheter avseende dina personuppgifter. Du har rätt till tillgång, rättelse, begränsning, invändning, radering och dataportabilitet. Vänligen kontakta oss om du vill utöva någon av dessa rättigheter. Om du vill begära tillgång till alla personuppgifter som vi har om dig, observera att fotolegitimation kommer att krävas för att bevisa din identitet.

Kontakta oss

Du kan kontakta oss med hjälp av de kontaktuppgifter som finns publicerade på www.tschakt.se